مواد آلی خاک

به نام خدا

مواد آلی خاک

مواد آلی خاک شامل بقایای جانوری و گیاهی دست نخورده یا نیمه تجزیه شده هستند که تحت تأثیر ریز جانداران تجزیه شده و ماده ی ژلاتینی قهوه ای یا سیاه­رنگی (به نام هوموس[1]) که خاصیت کلوئیدی دارد به وجود می آید. مواد آلی به خصوص هوموس نه تنها یک عامل مهم در تشکیل ساختار مناسب خاک است، بلکه خود منبع بسیاری از عناصر مهم غذایی مانند نیتروژن، فسفر و گوگرد است. قدرت جذب مواد آلی برای آب زیاد بوده و وجود آنها در خاک به مقدار کافی ذخیره ی آبی خاک را افزایش می دهد. این مواد منبع اصلی انرژی برای موجودات ذره­بینی خاک بوده و بدون آنها از بین می روند، از این رو ذخیره ی مواد آلی باید از طریق اضافه کردن بقایای گیاهی و جانوری به خاک تجدید شود. منشأ مواد آلی خاک عمدتاً کاه و کلش و ریشه باقی مانده گیاهان پس از برداشت، علف های هرز یکساله و چندساله، کود سبز، همچنین بقایای جانوری مانند بقایای مرده (غیر زنده) میکروارگانیسم ها، کرم ها، بند پایان، موش ها، حشرات و کودهای حیوانی که توسط شخم در خاک دفن می شوند هستند.

بقایای گیاهی و جانوری پس از دفن شده در خاک، ابتدا به وسیله ی موجودات بزرگ مثل حشرات و کرم­های خاکی خرد شده و سپس موجودات ریزتر از جکله باکتری و قارچ ها آنها را تجزیه نموده و عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر و گوگرد را به صورت قابل استفاده گیاهان آزاد می سازند.


[1] Humus

/ 0 نظر / 15 بازدید